Doporučené lokality YAA 2018


PRAHA

1/ ČERNÝ MOST - VÝSTUP U METRA

Jde o nejvýznamnější terminál veřejné dopravy na východě Prahy, jak pro městskou, tak příměstskou i dálkovou dopravu. Zároveň město připravuje výstavbu parkovacího domu P+R severně od Chlumecké ulice s vazbou na stanici metra. Podoba velmi zatíženého terminálu neodpovídá představám uspořádání uživatelsky přívětivého terminálu s vybaveností a službami, natož pak s příznivým veřejným prostorem. Cílem přeřešení je při zachování vysoké kapacity pro autobusovou dopravu, včetně odstavů najít vhodnější provozní a prostorové uspořádání s výrazně kvalitnějším veřejným prostorem a vazeb do okolního území. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. Marek Zděradička zderadicka@ipr.praha.eu


 

2/ OSTOV ŠTVANICE - LÁVKA
V souvislosti s budoucími plány na Ostrově Štvanice se stále častěji mluví o tzv. Lannově lávce, která by spojovala nábř. Ludvíka Svobody a ostrov Štvanice. Pro úlohu je klíčové řešení pěších vazeb z obou předpolí lávky – a to směrem na nábřeží, na západní část ostrova Štvanice, na Hlávkův most (i s ohledem na umístění tramvajové zastávky), ale i na veřejný prostor nad Husákovým tichem a návaznosti směrem k Revoluční a do Karlína. V projektu se předpokládá užití lávky pro chodce i cyklisty. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. arch. Luboš Križan krizan@ipr.praha.eu
 

 

3/ JIŽNÍ MĚSTO – NÁMĚSTÍ KOSMONAUTŮ

Radnice Prahy 11 se v současné době zaměřuje na regeneraci veřejných prostranství mezi panelovými domy sídliště Jižní Město I. Vybraný vnitroblok sestává ze dvou rozdílně využívaných částí – severní (promenáda, parter obchodů) a jižní (park). Návrh regenerace by se měl zaměřit na špatný stavebně – technický stav a omšelý nevábný vzhled. Vítán je i jakýkoliv  nový náhled na komunitní využívání  veřejného prostranství, případně vtisknutí charakteristického prvku či jiného počinu, které učiní prostor na sídlišti jedinečným a zapamatovatelným. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. arch. Miroslava Fišarová, vedoucí odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11, tel. 267902293, e-mail fisarovam@praha11.cz

 

 

BRNO

1/ BVV – VSTUPNÍ PROSTOR

Nástupní prostor k brněnskému výstavišti od ulice Veletržní z Mendlova náměstí. V současnosti se jedná o velké parkoviště se zanedbanou zelení, ale přitom by to měl být reprezentativní prostor (charakterem náměstí) pro příchozí návštěvníky na BVV. V současnosti probíhá na areál BVV a jeho okolí mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh. Více informací k tomu lze nalézt zde: https://kambrno.cz/souteze/areal-brnenskeho-vystaviste-a-navazujicich-uzemi/ 

(mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

2/ ŠPITÁLKA

Lokalita areálu Tepláren Brno, a. s. a jejího okolí. Tato lokalita je součástí mezinárodního projektu Ruggedised (H2020), který město Brno s dalšími 5 evropskými městy aktivně řeší. Území je součástí sociálně vyloučené lokality. Více o projektu i lokalitě lze nalézt zde: http://www.ruggedised.eu/cities/brno/ (mapový podklad)

Kontakt: Lukáš Grůza, gruza.lukas@brno.cz , 542 172 314

 

3/ PONÁVKA

Prostor při křižovatce ulic Bratislavská a Ponávka. Území je součástí sociálně vyloučené lokality. V současnosti používané jako parkoviště pro bazén Ponávka a Vojenskou úrazovou nemocnicí. Jedná se o dlouhodobě zanedbaný veřejný prostor. (mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

4/ MALÁ AMERIKA A KOPEČNÁ

Jedná se o dva prostory, které sousedí přes křižovatku. Mohou být řešeny i zvlášť. První prostor je malý park mezi ulicemi Kopečná, Hybešova a Nádražní, okolo kterého se otáčí tramvaj č. 10. Park je pouze tranzitní, lidé ho nevyužívají.

Přes velmi rušnou ulici navazuje druhý prostor okolo oblasti tzv. Malé Ameriky, který má zcela jiný charakter. Jedná se o bývalou železniční halu (kulturní památka), která je dnes občasně využívána pro společenské a kulturní akce. Dále se v tomto prostoru nachází skatepark (v zimě kluziště), odstavné parkoviště Městské policie, hospoda a několik obchodů nízké kvality. Jedná se o solitérní objekty bez vzájemné interakce. 

(mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

DALŠÍ OBECNÉ TIPY NA LOKALITY V BRNĚ (bez prostorového určení):

  • Náměstí v centru města – např. Římské náměstí nebo Malinovské náměstí s přilehlým prostorem tzv. Pohořelce a přilehlým parkem podél ul. Koliště.
  • Náměstí v okrajových městských částech Brna, kde ještě neproběhly rekonstrukce nebo se případně moc nepovedly.

 

 

LIBEREC

1/ OBLAST MEZI HLAVNÍM VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM A ULICÍ HANYCHOVSKOU 

Jedná se o rozsáhlé území mezi hlavním vlakovým nádražím ČD a ulicí Hanychovskou. V minulosti tato oblast sloužila hlavně k výrobě. Byly zde podniky SEBA, GALVAUNION, výroba látek LICOLOR, pneuservis OBNOVA, garáže Požárního sboru drah atd.

Většina těchto výrobních činností již v současné době neexistuje nebo funguje ve velmi omezené kapacitě a zůstávají zde po ní neutěšená území neudržovaných a zchátralých budov (tzv. brownfields), která by byla žádoucí využít pro novou životaschopnou funkci a co nejlépe je opětovně začlenit do městského organismu. Areál LICOLOR je v územně analytických podkladech evidovaný jako brownfields. (mapový podklad)

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Petr Kincl, vedoucí Oddělení urbanismu a architektury, Odbor hlavního architekta, Statutární město Liberec, tel.: 485 243 535, kincl.petr@magistrat.liberec.cz

 

OSTRAVA

1/ SVINOV – PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR

Prostor Svinovského přednádraží patří mezi nejfrekventovanější místa Ostravy, které skýtá potenciál zejména na spojnici mezi nádražím a zastávkami MHD umístěných na Svinovských mostech. Území je charakteristické různorodostí navazující zástavby a výrazně ovlivněné přiléhající dopravní infrastrukturou celostátního významu.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami občanského vybavení a pozemních komunikací.

(mapový podklad)

 

2/ HULVÁKY – OKOLÍ PŘESTUPNÍHO UZLU

V dané lokalitě došlo k vybudování I. etapy přestupního uzlu a došlo ke zlepšení možností přestupu mezi trolejbusovou, autobusovou a tramvajovou dopravou v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Realizací tohoto záměru došlo k jasné stabilizaci uliční sítě, která umožňuje doplnění zástavby ve vazbě na významnou městskou třídu, kterou je ulice 28. října.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami smíšenými (bydlení a občanské vybavení) a pozemních komunikací s vazbou na plochy lesa. (mapový podklad)

 

3/ MORAVSKÁ OSTRAVA – PROLUKA U BÝVALÉHO OBCHODNÍHO DOMU HORNÍK A NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA

Dané území bylo předmětem architektonicko-urbanistického soutěže, která nastínila možný budoucí vývoj řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě a současně poskytla názor na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. Doplnění tohoto bloku je významné nejen pro dotvoření chybějící fronty domů vytvářející pozadí katedrály Božského Spasitele, ale současně i pro podobu významné obchodní ulice Zámecké.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami smíšenými (bydlení a občanské vybavení) a s vazbou na plochy veřejných prostranství. (mapový podklad)

 

4/ MICHÁLKOVICE – MICHALSKÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí je charakteristické především rekreačním využitím v podobě parku, v jehož severní části se výrazně uplatňuje kulturní památka dolu Michal, vůči okolní zástavbě nízkopodlažních bytových a rodinných domů. V dané lokalitě se předpokládá realizace přestupního uzlu Michálkovice ve vazbě na současnou trolejbusovou točnu.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami parků, pozemních komunikací s vazbou na plochy bydlení v rodinných domech. (mapový podklad)

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrát města Ostravy, tel.: 599 443 495, cvltavsky@ostrava.cz

 

Veškerá výše uvedená grafická data jsou zapůjčena účastníkům soutěže Young Architect Award 2018 pouze pro zpracování výše uvedených vybraných témat v rámci soutěže. Data nesmí být poskytována třetím osobám, prodávána a žádným způsobem zneužívána.

Více