Mladá generace architektů je velmi svižná, starší se nedokáže shodnout


S architektkou Marcelou Steinbachovou o chybách v dnešním systému vzdělávání, osvětě, postavení žen v architektuře, ochraně poválečných staveb i současné české architektuře.

Přečtěte si zajímavý rozhovor s porotkyní Marcelou Stainbachovou, který naleznete na portále našeho mediálního partnera EARCH.Olomoucké muzeum Jana Šépky může stát do 6 let


Návrh nové přístavby Muzea umění Olomouc pro účely Středoevropského fóra (SEFO) vytvořil architekt Jan Šépka už v roce 2009. Projekt se ovšem nepodařilo dotáhnout především kvůli chybějícím finančním prostředkům. Pětice betonových “homolí” se ovšem po letech opět vrací do hry - Jan Šépka s Janem Bártou v minulém roce připravili aktualizovanou studii a peníze potřebné k realizaci by mohl už v polovině roku schválit stát.

Odkaz na článek ZDEStanovisko ČKA k soutěži YAA 2018
FAQ YAA 2018


1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Do této soutěže se mohou přihlásit tuzemští i zahraniční studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 

2. CO JE SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKOVÉ DOKUMENTACE?

Přihláška, úhrada vložného a soutěžní práce viz bod 6. soutěžních podmínek. Soutěžní práce se dodává v digitální formě (1x CD nebo DVD) a obsahuje textovou a grafickou část dle specifikace bodu 6.2. soutěžních podmínek.

 

3. JAK MOHU NAKLÁDAT S GRAFICKÝMI DATY K DOPORUČENÝM LOKALITÁM?

Grafická data, která jsou k některým lokalitám připojena, jsou zapůjčena pouze účastníkům soutěže Young Architect Award 2018 pro zpracování v rámci soutěže. Data nesmí být poskytována třetím osobám, prodávána a žádným způsobem zneužívána.
 

4. JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Stačí vyplnit on-line přihlášku (čestné prohlášení je součástí přihlášky), zaplatit poplatek a donést či zaslat Vaši práci a vytištěnou podepsanou přihlášku (vč. podpisů spoluautorů, jsou-li) sekretáři soutěže do termínu uzávěrky.

Pokud budete platit převodem, podklady k platbě obdržíte odpovědním mailem po vyplnění on-line přihlášky. Přihláškovou dokumentaci a vlastní práci lze dodat nezávisle na zaplacení vložného, musí však být dodržen termín uzávěrky. Úhradu poplatku je možné provést také v hotovosti u sekretáře soutěže.

Soutěžní práce lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 08.00 hod. až 16.00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání tj. 29. 6. 2018 od 8 hodin do 16 hodin. V případě odeslání soutěžní práce poštou musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den a hodinu určenou pro odevzdání.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

5. CO ZAHRNUJE VLOŽNÉ?

Částka 800 Kč je určena na výrobu výstavního panelu (zahrnuje studiovou přípravu a tisk na kapa desku B1). Tímto je zaručena jednotná kvalita všech panelů, které jsou vystaveny v rámci putovní výstavy.

 

6. MOHU PŘIHLÁSIT VÍCE PRACÍ?

Ano, můžete přihlásit více prací. Musíte však veškeré dokumenty ke každé práci dodat zvlášť a uhradit poplatek odpovídající příslušnému počtu prací.

 

7. CO KDYŽ JE PRÁCE SPOLEČNÝM DÍLEM DVOU ČI VÍCE AUTORŮ?

Pak autoři vyplní jednu přihlášku a zašlou nám svou práci pouze jednou.

 

8. PROČ OZNAČOVAT POŘADÍ DŮLEŽITOSTI U FOTOGRAFIÍ / PERSPEKTIV?

První dvě fotografie či perspektivy dle vašeho pořadí budou prezentovány s krátkou anotací v přehledu prací na webových stránkách soutěže. Fotografie či perspektiva s číslem 1 bude prezentovat vaši práci v elektronickém katalogu soutěže. Další fotografie či perspektivy v pořadí budou k prvním dvěma doplněny v případě rozsáhlejší prezentace práce mediálními partnery soutěže či v případě nominace a ocenění práce. K označení stačí jednoduché číslování, tj. 1, 2, 3…

 

9. JAK MÁM SVOU PRÁCI POPSAT?

Všechny části soutěžních prací (přihláška i digitální část) budou označeny jménem autora i názvem práce. Pokud budou vloženy do obálky/obalu, doporučuje se uvést kromě adresáta a odesílatele také název soutěže: Young Architect Award 2018, není to však podmínkou.

 

10. JAK SE PRÁCE HODNOTÍ?

Každá práce bude posuzována individuálně. Hlavními kritérii však budou (bez pořadí významnosti)

 • výběr tématu práce
 • kvalita architektonického / urbanistického řešení
 • přínos pro společenský život a rozvoj místa
 • originalita návrhu

 

11. ZNAMENÁ TO, ŽE MOHU BÝT I STUDENT STŘEDNÍ ŠKOLY?

Ano, do této soutěže se může přihlásit každý, kdo nepřesáhne v den uzávěrky věku 33 let. Pokud vám ještě není 18 let, musí vám podepsat čestné prohlášení zákonný zástupce.

 

12. NESTUDUJI PŘÍMO OBOR ARCHITEKTURA. MOHU SE TAKÉ PŘIHLÁSIT?

Ano, můžete se přihlásit. Zúčastnit se mohou např. i studenti či absolventi oboru design, krajinářská tvorba a další. Vaše práce se však musí týkat zadaného tématu soutěže.

 

13. JAKÝ JE JAZYK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY?

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém či slovenském.CAMP hostí 10. ročník YAA 2018


Nahládněte do Centra architektury a městského plánování CAMP společně s Adamem Gebrianem!

GEBRIAN versus CAMP

 Mladí architekti iniciují změny
Mladí architekti iniciují změny
Doporučené lokality YAA 2018


PRAHA

1/ ČERNÝ MOST - VÝSTUP U METRA

Jde o nejvýznamnější terminál veřejné dopravy na východě Prahy, jak pro městskou, tak příměstskou i dálkovou dopravu. Zároveň město připravuje výstavbu parkovacího domu P+R severně od Chlumecké ulice s vazbou na stanici metra. Podoba velmi zatíženého terminálu neodpovídá představám uspořádání uživatelsky přívětivého terminálu s vybaveností a službami, natož pak s příznivým veřejným prostorem. Cílem přeřešení je při zachování vysoké kapacity pro autobusovou dopravu, včetně odstavů najít vhodnější provozní a prostorové uspořádání s výrazně kvalitnějším veřejným prostorem a vazeb do okolního území. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. Marek Zděradička zderadicka@ipr.praha.eu


 

2/ OSTOV ŠTVANICE - LÁVKA
V souvislosti s budoucími plány na Ostrově Štvanice se stále častěji mluví o tzv. Lannově lávce, která by spojovala nábř. Ludvíka Svobody a ostrov Štvanice. Pro úlohu je klíčové řešení pěších vazeb z obou předpolí lávky – a to směrem na nábřeží, na západní část ostrova Štvanice, na Hlávkův most (i s ohledem na umístění tramvajové zastávky), ale i na veřejný prostor nad Husákovým tichem a návaznosti směrem k Revoluční a do Karlína. V projektu se předpokládá užití lávky pro chodce i cyklisty. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. arch. Luboš Križan krizan@ipr.praha.eu
 

 

3/ JIŽNÍ MĚSTO – NÁMĚSTÍ KOSMONAUTŮ

Radnice Prahy 11 se v současné době zaměřuje na regeneraci veřejných prostranství mezi panelovými domy sídliště Jižní Město I. Vybraný vnitroblok sestává ze dvou rozdílně využívaných částí – severní (promenáda, parter obchodů) a jižní (park). Návrh regenerace by se měl zaměřit na špatný stavebně – technický stav a omšelý nevábný vzhled. Vítán je i jakýkoliv  nový náhled na komunitní využívání  veřejného prostranství, případně vtisknutí charakteristického prvku či jiného počinu, které učiní prostor na sídlišti jedinečným a zapamatovatelným. (mapový podklad)

Kontakt: Ing. arch. Miroslava Fišarová, vedoucí odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11, tel. 267902293, e-mail fisarovam@praha11.cz

 

 

BRNO

1/ BVV – VSTUPNÍ PROSTOR

Nástupní prostor k brněnskému výstavišti od ulice Veletržní z Mendlova náměstí. V současnosti se jedná o velké parkoviště se zanedbanou zelení, ale přitom by to měl být reprezentativní prostor (charakterem náměstí) pro příchozí návštěvníky na BVV. V současnosti probíhá na areál BVV a jeho okolí mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh. Více informací k tomu lze nalézt zde: https://kambrno.cz/souteze/areal-brnenskeho-vystaviste-a-navazujicich-uzemi/ 

(mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

2/ ŠPITÁLKA

Lokalita areálu Tepláren Brno, a. s. a jejího okolí. Tato lokalita je součástí mezinárodního projektu Ruggedised (H2020), který město Brno s dalšími 5 evropskými městy aktivně řeší. Území je součástí sociálně vyloučené lokality. Více o projektu i lokalitě lze nalézt zde: http://www.ruggedised.eu/cities/brno/ (mapový podklad)

Kontakt: Lukáš Grůza, gruza.lukas@brno.cz , 542 172 314

 

3/ PONÁVKA

Prostor při křižovatce ulic Bratislavská a Ponávka. Území je součástí sociálně vyloučené lokality. V současnosti používané jako parkoviště pro bazén Ponávka a Vojenskou úrazovou nemocnicí. Jedná se o dlouhodobě zanedbaný veřejný prostor. (mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

4/ MALÁ AMERIKA A KOPEČNÁ

Jedná se o dva prostory, které sousedí přes křižovatku. Mohou být řešeny i zvlášť. První prostor je malý park mezi ulicemi Kopečná, Hybešova a Nádražní, okolo kterého se otáčí tramvaj č. 10. Park je pouze tranzitní, lidé ho nevyužívají.

Přes velmi rušnou ulici navazuje druhý prostor okolo oblasti tzv. Malé Ameriky, který má zcela jiný charakter. Jedná se o bývalou železniční halu (kulturní památka), která je dnes občasně využívána pro společenské a kulturní akce. Dále se v tomto prostoru nachází skatepark (v zimě kluziště), odstavné parkoviště Městské policie, hospoda a několik obchodů nízké kvality. Jedná se o solitérní objekty bez vzájemné interakce. 

(mapový podklad)

Kontakt: Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215

 

DALŠÍ OBECNÉ TIPY NA LOKALITY V BRNĚ (bez prostorového určení):

 • Náměstí v centru města – např. Římské náměstí nebo Malinovské náměstí s přilehlým prostorem tzv. Pohořelce a přilehlým parkem podél ul. Koliště.
 • Náměstí v okrajových městských částech Brna, kde ještě neproběhly rekonstrukce nebo se případně moc nepovedly.

 

 

LIBEREC

1/ OBLAST MEZI HLAVNÍM VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM A ULICÍ HANYCHOVSKOU 

Jedná se o rozsáhlé území mezi hlavním vlakovým nádražím ČD a ulicí Hanychovskou. V minulosti tato oblast sloužila hlavně k výrobě. Byly zde podniky SEBA, GALVAUNION, výroba látek LICOLOR, pneuservis OBNOVA, garáže Požárního sboru drah atd.

Většina těchto výrobních činností již v současné době neexistuje nebo funguje ve velmi omezené kapacitě a zůstávají zde po ní neutěšená území neudržovaných a zchátralých budov (tzv. brownfields), která by byla žádoucí využít pro novou životaschopnou funkci a co nejlépe je opětovně začlenit do městského organismu. Areál LICOLOR je v územně analytických podkladech evidovaný jako brownfields. (mapový podklad)

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Petr Kincl, vedoucí Oddělení urbanismu a architektury, Odbor hlavního architekta, Statutární město Liberec, tel.: 485 243 535, kincl.petr@magistrat.liberec.cz

 

OSTRAVA

1/ SVINOV – PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR

Prostor Svinovského přednádraží patří mezi nejfrekventovanější místa Ostravy, které skýtá potenciál zejména na spojnici mezi nádražím a zastávkami MHD umístěných na Svinovských mostech. Území je charakteristické různorodostí navazující zástavby a výrazně ovlivněné přiléhající dopravní infrastrukturou celostátního významu.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami občanského vybavení a pozemních komunikací.

(mapový podklad)

 

2/ HULVÁKY – OKOLÍ PŘESTUPNÍHO UZLU

V dané lokalitě došlo k vybudování I. etapy přestupního uzlu a došlo ke zlepšení možností přestupu mezi trolejbusovou, autobusovou a tramvajovou dopravou v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Realizací tohoto záměru došlo k jasné stabilizaci uliční sítě, která umožňuje doplnění zástavby ve vazbě na významnou městskou třídu, kterou je ulice 28. října.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami smíšenými (bydlení a občanské vybavení) a pozemních komunikací s vazbou na plochy lesa. (mapový podklad)

 

3/ MORAVSKÁ OSTRAVA – PROLUKA U BÝVALÉHO OBCHODNÍHO DOMU HORNÍK A NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA

Dané území bylo předmětem architektonicko-urbanistického soutěže, která nastínila možný budoucí vývoj řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě a současně poskytla názor na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. Doplnění tohoto bloku je významné nejen pro dotvoření chybějící fronty domů vytvářející pozadí katedrály Božského Spasitele, ale současně i pro podobu významné obchodní ulice Zámecké.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami smíšenými (bydlení a občanské vybavení) a s vazbou na plochy veřejných prostranství. (mapový podklad)

 

4/ MICHÁLKOVICE – MICHALSKÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí je charakteristické především rekreačním využitím v podobě parku, v jehož severní části se výrazně uplatňuje kulturní památka dolu Michal, vůči okolní zástavbě nízkopodlažních bytových a rodinných domů. V dané lokalitě se předpokládá realizace přestupního uzlu Michálkovice ve vazbě na současnou trolejbusovou točnu.

Lokalita je plochou v zastavěné části města, která je převážně tvořena dle Územního plánu Ostravy plochami parků, pozemních komunikací s vazbou na plochy bydlení v rodinných domech. (mapový podklad)

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrát města Ostravy, tel.: 599 443 495, cvltavsky@ostrava.cz

 

Veškerá výše uvedená grafická data jsou zapůjčena účastníkům soutěže Young Architect Award 2018 pouze pro zpracování výše uvedených vybraných témat v rámci soutěže. Data nesmí být poskytována třetím osobám, prodávána a žádným způsobem zneužívána.


Řekli o soutěži


„Soutěž YAA je jednou z prvních šancí, kdy si mladí architekti a studenti mohou prověřit své dovednosti a poměřit své síly v mezinárodním měřítku. Zdá se, že téma „Periférie“ je velice vážným problémem, o čemž svědčí relativně velké množství prací, jež na tuto problematiku velice trefně reagují. Ocenění autoři disponují značným talentem a invencí. Je zřejmé, že část nově nastupující architektonické generace své poslání myslí vážně a že kvalita české architektury snese srovnání i v mezinárodním kontextu. Zbývá tedy již jen poděkovat těm, kteří se na průběhu celé soutěže podílejí, všem zúčastněným mladým architektům a popřát jim dostatek šancí, kde svůj talent mohou uplatnit a rozvinout."

Petr Stolín, předseda poroty pro rok 2017

 

„Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mladým architektům i všem ostatním, kteří se na soutěži a jejím průběhu podíleli. Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma. Letošní rok bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem. Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to. Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance. V zastoupení poroty a organizátorů přeji všem mladým architektům spoustu talentu a chuť vytvářet náš svět krásnějším.“

Zdeněk Fránek, předseda poroty pro rok 2016

 

„Nejvíce nás zaujaly projekty, které se pokusily otevřít všeobecněji platné téma, kterému se třeba nedostává pozornosti, není diskutováno, případně je úplně ignorováno.  Pod hlavičkou „nový život pro stará místa“ jsme mohli vidět přehlídku rekonstrukcí, adaptací, konverzí, ale i dostaveb, novostaveb, případně návrhů rozsáhlých areálů a čtvrtí. Ještě před pár lety tolik populární dogma, kdy studenti začínali své prezentace větou: naším úkolem bylo danou lokalitu zastavět… se pomalu vytrácí a na počátku úvah není snaha o zastavění, ale o pochopení současné situace, případných problémů, nebo kvalit a o vypořádání se s nimi. A to vůbec není málo. Všem autorům přeji hodně štěstí v jejich další kariéře, a aby nezapomínali, že co? a proč? může být ještě mnohem důležitější než jak?“

Adam Gebrian, předseda poroty pro rok 2015

 

„V dnešní době mají mladí lidé problémy zapojit se do praxe. Je těžké dostat se ke konkrétní zakázce, na které by dokázali, co umí, a zároveň si potřebují budovat jméno pro svou kariéru. Soutěž obě tyto možnosti otevírá. Proto ji podporuji.“

Bořek Šípek, patron soutěže pro rok 2014

 

„Mladá architektonická krev má největší předpoklady na úspěch a držím jim palce. Mít talent samo o sobě ale nestačí. Člověk musí mít rád, co dělá a věnovat tomu všechnu svou energii, čas a pokoru. Musí obdivovat ty kolem sebe víc, než sebe samého, musí se naučit kouzelnému slovu "tolerance" a musí umět prohrávat s úsměvem.“

Eva Jiřičná, patronka soutěže pro rok 2013

 

„Vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží energie. Soutěž Young Architect Award dává možnost mladým architektům svoje kvality prezentovat a zároveň veřejnost seznámit s šíří současné architektonické tvorby.Proto jsme rádi, že se v roli porotců takové soutěže můžeme zúčastnit. Bez soutěží pro mladé architekty by totiž praxe i investoři zkostnatěli.“

Petr Lešek, člen poroty pro rok 2012Aktuálně připravujeme nový ročník YAA


Přípravy 10. jubilejního ročníku jsou v plném proudu.

 Představujeme porotu YAA 2018


Přípravy 10. jubilejního ročníku jsou v plném proudu. Účast v odborné porotě přijali: předsedkyně poroty Marcela Steinbachová (KRUH), Jan Šépka (ŠÉPKA ARCHITEKTI), Jitka Ressová (ellement architects) a Jan Hájek (Atelier M1 architekti). Hodnotit s nimi bude opět i zástupce Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“ Josef Pechar. Tématem je Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa. Aktuální informace budou průběžně doplněny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceny Young Architect Award 2017 vyhlášeny
Nominace


Dystopie Městského bloku

Autor: Pavel Bouše, MSc.

Návrh nenápadně upravuje strukturu zástavby ve vnitrobloku průmyslové části Kodaně. Důsledným popisem kvalit původního stavebního stavu a rozvíjením jeho detailů chrání to, co je cenné a nabízí prostor k novému využití.

 

Centrum řemesel

Autor: mgr inż. arch. Pawel Bussold

Práce je dobrým příkladem kvalitní konverze průmyslového objektu pro nový účel

 

Speciální rehabilitační nemocnice

Autor: Ing. arch. Radomír Feňo

Novostavba nemocnice navazuje na část stávajících objektů, rozvíjí stávající charakter území a může se stát iniciačním bodem k dalšímu rozvoji území.

 

Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť

Autor: MgA. Monika Jasioková

Fenomén blýskavých obchodních domů od slavných architektů z 30. let je definitivně umrtven novými trendy nákupních multicenter bez jakýchkoli výtvarných a architektonických kvalit, jež se v posledních desetiletích rozbujela jako nádorové onemocnění. Autorka zde naprosto bravurně odhaluje periferii v samém nitru pulzujícího města, trefně a s jistou nadsázkou vyzdvihuje tuto ikonu do nebe. Zážitek dále umocňuje vložením kultovního paternosteru do prosklené věže a umožňuje tak návštěvníkovi jeho „nekonečnou jízdu“.

 

Benešov – Dotvoření centra

Autor: Bc. Luboš Klabík

Práce dotváří městskou strukturu destabilizovaného centra. Soustředí se na veřejný prostor malého měřítka. Mapuje téma vnitřní periferie měst.

 

Nová městská čtvrť v Náchodě

Autor: Ing. arch. Jakub Kopecký

Periferie v centru – problém téměř každého města. Problém tedy zdánlivě běžný. Odpověď je však velice zajímavá. Autor ve své práci jednoznačně popírá developerské tendence a atributy, navrhuje malý sevřený urbanistický celek, vytváří prostorově zajímavé, ale zejména společensko-sociálně hodnotné prostředí. Zároveň tak reaguje na nové trendy způsobu života, kdy jsou opouštěny touhy po majetku a hledají se nové životní hodnoty. Princip hodný následování.

 

Dekompresní hranice Chebu

Autor: Ing. arch. Tereza Kupková

Za poněkud zvláštním názvem se skrývá jednoduchá a současně komplexní práce hledající ztracenou hranici historického jádra Chebu. Jeho okraj je podle autorky dnes nejasný a to, co z něj zbylo, se rozpadá. Jde tedy o periferii doslovnou (okraj určité části města) a současně vnitřní periferii ve smyslu znehodnoceného území. Hranici autorka vtipně rehabilituje návrhem nové hradební zdi. Nejde ale o nějakou repliku, která by dnes neměla žádný smysl, ale o soudobou reminiscenci na původní hradbu, která již nemá za cíl bránit, ale propojovat. Zeď přináší nové funkce, např. loubí nebo promenádu, v místě průchodu zdí je navržena i symbolická brána. Porotu oslovila aktuálnost tématu, komplexnost a současně úspornost řešení a skvělá prezentace návrhu.

 

Lázně pro duši

Autor: Radka Leláková

Návrh zabývající se rozhraním vesnice a krajiny je formou reakce na individualizaci společnosti s její zvýšenou poptávkou po sociálních kontaktech, trávení volného času, uvědomění si sebe sama a na stav venkova s umrtvováním jeho základních funkcí. Navržená lázeňská stavba na rozhraní vesnice a krajiny sleduje stopy původních statků a vytváří nové rozhraní fyzické mezi zástavbou vesnice a krajinou a rozhraní dějů a činností – práce na statku, relaxace a meditace v lázních a v jejich okolí. Porota oceňuje přínos k oživení venkovského osídlení, zejména vybraného území bývalých Sudet, a způsobu nastavení nadčasového řešení. Návrh je vyjádřením autorčina vnímání vesnice s problematickým oslabováním jejího významu a vyjádřením postoje k architektuře venkova a duchovnímu rozměru světa, v němž žijeme. Ve způsobu pochopení a nastavení cesty oživení vesnice je obsažena silná stránka návrhu.

 

Medzi sídliskom a mestom

Autor: Viktória Mravčáková

Návrh vstupuje do prostoru sídliště a města nečekanými měřítky zástavby a veřejného prostoru. Přináší urbanistickou různorodost, která reaguje na konkrétní situaci a přetváří anonymní sídlištní plochy zpět v živé město. Jde o cenný příspěvek k tématu revitalizace sídlišť a jejich vztahu s městskými celky.

 

Lineární lázně

Autor: Tereza Scheibová

Návrh téma periferie popisuje v nečekaných souvislostech na linii železnice. Práce v sobě obsahuje poutnický rozměr lázeňské turistiky. Perifernost se v práci stává hodnotou, zdrojem odpočinku.

 

Strategie ZBYT _ 461<461

Autoři: Martin Valíček, Bc. Linda Boušková

Tato práce se v letošním ročníku vymykala. Nejde o architektonický návrh ale o politickou strategii, jak hospodařit s nevyužívanými zanedbanými byty ve vlastnictví města Brna. Jde o aktuální téma - ceny bydlení se šplhají do neúnosné výše, ale města v ČR, na rozdíl od západních zemí, téměř všechny byty rozprodala a nové nestaví, takže nedokáží trh ovlivnit. Strategie ZBYT nabízí jednoduchou, ale zdá se realistickou cestu, na jejímž konci jsou cenově dostupné nájemní obecní byty. Téma periferie je v této práci obsaženo jednak v podobě opuštěných bytů rozesetých ve městě, ale lze ji vnímat i v kontextu sociálním – důsledkem nedostupnosti bydlení se mohou někteří z nás octnout na periferii společnosti. Navržená strategie je tedy na jednu stranu návodem na opravu nemovitostí, ale současně příspěvkem k větší udržitelnosti a stabilitě komunit našich měst a vesnic.

 Putovní výstava 2018


18. -22. 9. 2018​

veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA

Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

 

1. 10. 2018 

Výstava nominovaných prací v rámci celorepublikového festivalu Den architektury

 

listopad 2018      

Olomoucké dny architektury a stavebnictví, Olomouc

 

prosinec 2018      

Urban centrum, Brno

 

 

Další zastávky putovní výstavy budou průběžně doplněny.


Kdo získá Cenu veřejnosti v soutěži mladých architektů?


I Váš hlas může rozhodnout o Ceně veřejnosti v 9. ročníku soutěže Young Architect Award, do kterého bylo přihlášeno celkem 39 prací. Pro svého favorita můžete hlasovat od 21. 7. do 11. 9. 2017 zde. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s výstavou soutěžních prací letos na téma Periferie uvnitř i na okraji se koná 21. září 2017 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech při veletrhu FOR ARCH. Na vyhlášení výsledků naváže přednáška mexického architekta Alberta Kalacha spojená s diskusí pod vedením Adama Gebriana. Více na www.krizovatkyarchitektury.czUzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017 do 16.00 hod.Může architektura měnit svět? Alberto Kalach hostem letošních Křižovatek architektury


Vyhlášení výsledků soutěže dne 21. září předchází přednášce významného mexického architekta Alberta Kalacha. Přijďte diskutovat o současné architektuře! „Architektura je jediným lidským nástrojem pro obydlování světa. Obydlováním měníme naše okolí a životní prostředí, měníme i způsob, jakým svět obýváme a užíváme“, říká Alberto Kalach. Přednášku s navazující diskuzí moderuje Adam Gebrian. Více na www.krizovatkyarchitektury.cz

 YAA 2017 - uzávěrka již 30. června


Využijte šanci a bojujte o ceny v soutěži pro studenty a architekty do 33 let. Zašlete svůj návrh oživení periferie uvnitř či na okraji měst a obcí do 30. 6. 2017 do 16 hod. Probíhat bude opět i hlasování veřejnosti a putovní výstava nejlepších prací! On-line přihláškaZávazné požadavky pro zpracování soutěžního výstavního panelu


Formát B1 (šířka 707 mm, výška 1000 mm), CMYK

Soutěžící dodá soutěžní výstavní panel elektronicky v tiskové kvalitě ve formátu PDF (bitmapy použité v pdf max. 150 dpi) nebo TIFF (rozlišení 180-200 dpi, zapnout LZW kompresi). Vše bez přesahů, spadávek a jakýchkoli tiskových značek.

U Adobe produktů ideálně při ukládání použít přednastavení "Kvalitní tisk" (Press Quality).
Nikde nenechávat zaškrtnutou volbu "Zachovat možnost úprav v Illustratoru".

Obecně by finální soubory neměly mít více jak 200-300 MB (záleží na motivu) ideálně však do 100 MB.

POVINNÉ ZÁHLAVÍ

K přípravě soutěžního výstavního panelu použijte, prosím, připravené záhlaví. Záhlaví panelu nelze barevně upravovat. Do kolonky Autor uveďte přihlašovatele dle přihlášky, do kolonky Spoluautor uveďte případné další autory, kteří se společně podíleli na přihlášeném díle. Další spolupracovníky (nemající ale statut autorství) uveďte v případě zájmu v textové části práce. V případě, že se jedná o školní práci, v kolonce Firma | Fakulta, škola vyplňte jméno fakulty a školy, pokud se nejedná o školní práci, vyplňte pouze název firmy/ateliéru, je-li.

 

OBSAH PANELU

Název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh řešení situace, dodání situace, půdorysů, řezů, pohledů, vizualizací v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

 

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka. Každý volí vlastní rozmístění textové a obrazové části včetně barvy pozadí.

 

Záhlaví panelu YAA 2017

Vzor panelu YAA 2017On-line přihláška spuštěna!


Přijímáme přihlášky do 9. ročníku soutěže. Své práce můžete přihlásit do 30. 6. 2017 do 16 hod. On-line přihlášku naleznete zde.Výstava YAA 2016 na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí


Nejlepší práce 8. ročníku soutěže jsou ve dnech 8. 3.-23. 4. 2017 vystaveny v Muzejním a galerijním centru, zámek Žerotínů, ve Valašském Meziříčí. K vidění jsou všechny oceněné a nominované studie na téma Architektura mimo čas. VíceOn-line přihláška


Přihláška se připravuje.Mladí architekti oživí "periferie"


9. ročník soutěže Young Architect Award začíná

 

Účastníci architektonické přehlídky budou letos hledat řešení, jak znovuoživit periferie našich měst. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Výsledky soutěže budou vyhlášeny první den mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní. Účastníci si mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za problémovou a která splňuje kritéria soutěže.

 

"Na první pohled se může zdát toto téma velice snadné. Nicméně po důslednějším hledání, co to vlastně periferie vůbec je, nedocházíme k jednoznačnému závěru. Samotná interpretace této definice soutěžícími může přinést překvapivé výsledky. A právě tato nejednoznačnost mne na tomto tématu přitahuje," dodává Petr Stolín, předseda poroty. VíceNovinka 2017: Cena CEMEX


Generálním partnerem letošního 9. ročníku soutěže se stala společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., která se připojí s vlastní cenou. „Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s hlavním tématem „Periferie uvnitř i na okraji“. Betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových souvislostech a kvalitách,“ říká Vesselin Barliev, zástupce společnosti CEMEX.Ceny


 

 • Hlavní cena: Titul CEMEX Young Architect Award 2017 ve výši 30.000 Kč 
  + mediálním partnerem ceny je Architect+
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 

 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč
  + mediálním partnerem ceny je Moderní obec

 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč
  + mediálním partnerem ceny je Archiweb

 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč

         + mediálním partnerem ceny je EARCH.

 

Statut Ceny architekta Josefa Hlávky

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Byla vyhlášena při příležitosti stoletého výročí úmrtí významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831-1908), který v roce 1904 založil dodnes trvale existující Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Za hlavní poslání tohoto Nadání stanovil podporovat veškerou vědeckou, literární a uměleckou činnost národa českého a rovněž snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol.

Cena architekta Josefa Hlávky:

 • je zřízena k podpoře studia, rozvoje tvorby a uplatnění mladých architektů
 • je udělována v oborech architektura, urbanismus, tvorba krajiny a zahradní architektury
 • je udělována na základě vyhodnocení do soutěže přihlášených architektonických a urbanistických studií, návrhů a projektů, které mají podnětnou uměleckou nebo technickou úroveň, včetně způsobu zpracování a rovněž inovační záměr obecně prospěšného významu
 • je udělována každoročně od roku 2007, v kalendářním roce nejvýše jedenkrát. Od roku 2009 patří k trvalým nadačním aktivitám
 • sestává se z diplomu a peněžní částky ve výši 25.000 Kč.

 

 Závěrečná zpráva Young Architect Award


 

 Výsledky


Titul Young Architect Award 2016
Cena CEGRA

Haydarpaşa: Performance space

Autor: Bc. Michaela Benešová

Škola: Accademia di Architettura di Mendrisio, USI

Ateliér: Atelier Aires Mateus

 

Cena architekta Josefa Hlávky

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Práce s fragmenty

Autor: MgA. Ing. arch. Dita Mrázková

Škola: AVU v Praze

Ateliér: Ateliér architektonické tvorby/škola Emila Přikryla

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

Kód v architektuře

Autor: Jakub Trčka

Škola: FUA TU v Liberci

Ateliér: PROSTOR S

 

Cena rektora TUL za školní práci

Programovatelná hmota/Programmable matter

Autor: Monika Rafajová

Škola: FA ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér experimentální | Florián | FLOW

 

Cena časopisu Moderní obec

za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla

Kaplnka vzkriesenia

Autor: Samuel Netočný

 

Cena časopisu ARCHITECT+

za inovativní a citlivý přístup k řešení

absolutní absence

Autor: Norbert Obršál

Škola: FA VUT v Brně

Ateliér: Ústav prostorové tvorby

 

Cena časopisu ERA21

za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

Autentické město

Autor: Bc. Vojtěch Tecl

Škola: VŠUP v Praze

Ateliér: Architektura 2

 

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Konverze areálu bývalé textilní továrny v Železném Brodě

Autor: Ing. arch. Petr Stojanov

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Rothbauer

 


 

Zhodnocení ročníku 2016

 

Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mladým architektům i všem ostatním, kteří se na soutěži a jejím průběhu podíleli. Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma.

Letošní rok bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem.

Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to.

Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance.

V zastoupení poroty a organizátorů přeji všem mladým architektům spoustu talentu a chuť vytvářet náš svět krásnějším.

 

Zdeněk Fránek, předseda poroty

 


 

Protokol o průběhu soutěže – 1. kolo

Protokol o průběhu soutěže – 2. koloPro média
Záštita
ABF, a.s.

 

vyhlašuje

 

8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Young Architect Award 2016 

 

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

1.1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky

Název: ABF, a.s.

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel

Tel./fax: +420 225 291 111/+420 225 291 197

E-mail: sekretariat@abf.cz

IČ: 63080575

DIČ: CZ63080575

 

1.2. Sekretář soutěžní přehlídky

Jméno: Bc. Eva Pácaltová

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Tel.: +420 225 291 117

E-mail: pacaltova@abf.cz

 

1.3. Přezkušovatel soutěžních prací

Jméno: Bc. Eva Pácaltová

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Tel.: +420 225 291 117

E-mail: pacaltova@abf.cz

 

2. PŘEDMĚT, ÚČEL A TÉMA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

2.1. Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

 

2.2. Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

2.3. Téma soutěžní přehlídky

Architektura mimo čas

 

3. DRUH SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ

 

3.1. Druh soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní dvoukolová soutěžní přehlídka.

 

3.2. Soutěžní kategorie

Ideové studie

 

3.3. Způsob vyhlášení soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka bude vyhlášena prostřednictvím odborných médií, na internetových stránkách vyhlašovatele www.abf.cz a soutěže www.yaa.cz.

 

3.4. Náležitosti oznámení výsledků soutěžní přehlídky

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejlepších soutěžních prací soutěžní přehlídky zveřejněním na webových stránkách soutěže www.yaa.cz, o čemž bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem. Výsledek zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěžní přehlídku samu.

 

3.5. Jazyk soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

4.1. Podmínky účasti v soutěžní přehlídce pro studenty a mladé architekty

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 

V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením člena poroty, ten se zdrží hlasování při hodnocení této práce. Tato skutečnost bude uvedena v protokolu o průběhu soutěžní přehlídky.

 

Soutěžící nesmí být členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty nebo přezkušovatelem soutěžních prací této soutěžní přehlídky.

 

Zároveň nesmí být manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky řádných členů nebo náhradníků poroty a těch, co se účastnili přípravy podmínek.

 

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY

 

5.1. Vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podmínky v českém nebo anglickém jazyce je možné stáhnout na stránkách vyhlašovatele www.yaa.cz.

 

6. POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍ PRÁCE, JEJICH OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA

 

6.1. Přihláška do soutěžní přehlídky

6.1.1. - 1. kolo

6.1.1.1. Přihláška do soutěžní přehlídky pro studenty architektury, architekty a autodidakty do 33 let – online přihláška na stránkách soutěže www.yaa.cz.

6.1.1.2. Čestné prohlášení o autorských právech k přihlášené práci – je součástí on-line přihlášky.

 

6.1.2. - 2. kolo (práce nominované odbornou porotou do finále)

6.1.2.1. Zaplacení poplatku

ve výši 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí online přihlášky. Částka je určena na výrobu výstavních panelů (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

 

6.2. Obsah soutěžní práce – v digitální formě (přes el. úschovnu, e-mailem, na CD nebo DVD)

6.2.1. - 1. kolo

6.2.1.1. Textová dokumentace

Krátká anotace obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc, v českém, případně slovenském jazyce.

 

6.2.1.2. Obrazová dokumentace

4-6 ks fotografií či perspektiv na šířku očíslovaných dle pořadí důležitosti pro zveřejnění v elektronickém katalogu soutěže, na webu soutěže (první 2 fotografie/perspektivy) pro hlasování veřejnosti a pro případnou prezentaci díla mediálními partnery soutěže, nebo video (způsob prezentace volí soutěžící):

a) ve formátu JPG nebo TIF, tisková kvalita (s poměrem stran 16:9 - šířka:výška, min. rozlišení 1890x1063 px, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI)

b) ve formátu JPG, GIF či PNG, kvalita pro web

c) video v některém z formátů: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM 

 

6.2.2. - 2. kolo

6.2.2.1. 1 panel - grafické uspořádání dle nadefinovaného vzorového panelu (ke stažení na www.yaa.cz) ve formátu tiskového PDF, B1, dodržet formát CMYK.

Obsah panelu: název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh řešení situace, dodání situace, půdorysů, řezů, pohledů, vizualizací v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka.

 

6.3. Soutěžní práce

Soutěžní práce se stává majetkem vyhlašovatele za účelem publicity a prezentace soutěžní přehlídky.

 

7. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

7.1. Přípustné způsoby předání soutěžních prací - pro 1. i 2. kolo

7.1.1. Soutěžní práce lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 08.00 hod. až 16.30 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 08.00 hod. do 16.00 hod. sekretáři soutěžní přehlídky (viz 1.2.).

7.1.2. V případě odeslání soutěžní práce poštou musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den a hodinu určenou pro odevzdání (viz 11.4.). Odpovědnost za včasné doručení soutěžní práce nese soutěžící.

 

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

8.1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní práce hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu,
 • novátorství a originalita práce.

 

8.2. Důvody pro vyloučení ze soutěžní přehlídky

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nebyly doručeny v požadovaném termínu a rozsahu (viz 6.2.).

 

9. POROTA

 

9.1. Členové poroty

9.1.1. Řádní členové poroty

Nezávislí:

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects, předseda poroty

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. arch. Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, s.r.o.

MgA. Jana Hlavová

 

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

9.1.2. Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Stoss, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

 

10. CENA

 

10.1. Ceny

 • Hlavní cena: Titul Young Architect Award 2016 ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Podrobný popis jednotlivých cen na www.yaa.cz.

 

10.2. Podmínky pro případné rozhodnutí o navýšení, jiném rozdělení, popřípadě neudělení některých cen

Porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky. Případně mohou být ceny navýšeny o dary sponzorů či partnerů.

 

10.3. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěžní přehlídce

10.3.1. Ceny udělené v soutěžní přehlídce fyzickým osobám a přesahující částku 10.000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o aktuální daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

10.3.2. Ceny udělené v soutěžní přehlídce právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.3.3. Termín vyplacení cen: do 50 dnů od vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky.

 

11. ZÁKLADNÍ TERMÍNY

 

11.1. Datum ustavující schůze poroty

Datum ustavující schůze poroty: 26. 11. 2015 

 

11.2. Datum vyhlášení soutěžní přehlídky

Datum vyhlášení soutěžní přehlídky: 29. 2. 2016 

 

11.3. Dotazy

Dotazy je možno zasílat sekretáři soutěžní přehlídky písemně (e-mailem či poštou) do: 6. 5. 2016 

Lhůta k zodpovězení dotazů: 20. 5. 2016

 

11.4. Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími

11.4.1. - 1. kolo

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky společně s přihláškou elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou do: 20. 6. 2016 do 16 hod.

11.4.2. - 2. kolo

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou a termín zaplacení poplatku do: 15. 7. 2016 do 16 hod.

 

11.5. Datum konání hodnotícího zasedání poroty

Datum prvního hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 23. 6. 2016. Závěrečné zasedání poroty je stanoveno na 1. 9. 2016.

 

11.6. Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací a lhůta ke zpřístupnění prací soutěžícím k nahlédnutí

Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací se stanovuje na 20. 9. 2016.

 

11.7. Lhůta k proplacení cen

Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od konečného rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výsledcích všem soutěžícím rozesláním protokolu (v českém a anglickém jazyce) o průběhu soutěžní přehlídky e-mailem ihned po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže.

 

11.8. Veřejné vystavení soutěžních prací

Nedílnou součástí soutěže je putovní výstava soutěžních prací ve formě panelů (zadání panelů viz bod 6.2.) pořádaná ve spolupráci s vysokými školami a univerzitami v ČR, kde lze studovat obor architektura, a ve spolupráci se statutárními městy, kde tyto fakulty sídlí.

 

12. ŘEŠENÍ ROZPORŮ, NÁMITKY

 

Každý soutěžící může do 15 dnů ode dne doručení Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky podat vyhlašovateli soutěžní přehlídky zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.

 

13. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

13.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele soutěžních prací a porotců s podmínkami soutěžní přehlídky

Svou účastí v soutěžní přehlídce potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěžní přehlídky, přezkušovatel, porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěžní přehlídky, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

 

13.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžní přehlídky

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

 

14. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

14.1. Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních prací si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní práce publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

 

14.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěžní přehlídky

Soutěžní práce se stávají majetkem vyhlašovatele soutěžní přehlídky (viz bod 6.3.). Autoři udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěžní přehlídky. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. CD (DVD) budou po ukončení výstavy vráceny autorům pouze na vyžádání.

 

14.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních prací

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních prací v rámci propagace soutěžní přehlídky a jejích výsledků. 

 

14.4. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky

14.4.1. Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěžní přehlídky, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a osoba zapisující.

14.4.2. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky obsahuje zejména zápisy z jednání poroty, seznam všech posuzovaných soutěžních prací, rozhodnutí o výsledcích, rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

14.4.3. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky spolu s rozhodnutím o výsledcích bude vystaven na webových stránkách soutěže www.yaa.cz následující den po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen. Vyhlašovatel o této skutečnosti bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem.

 

15. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty konané dne 26. 11. 2015 v Praze.

Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 26. 11. 2015 v Praze.