YIT: ZODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU V PROJEKTECH SUOMI A LAPPI HLOUBĚTÍN

YIT mění hloubětínský brownfield na moderní bydlení ve finském stylu. Dlouhodobě klademe důraz na udržitelný rozvoj výstavby a soustředíme se i na šetrné hospodaření s vodou, které nabývá na ještě větším významu kvůli pokračujícímu suchu. Koncepce Low Impact Development (LID) se propsala do způsobu, jakým u SUOMI a LAPPI HLOUBĚTÍN řešíme zadržování dešťových vod v krajině.

Právě to bylo pro projekt klíčové: v areálu jsme vybudovali centrální retenční nádrž. Limit odtoku byl stanoven na 3 l/s z hektaru. Zásady LID jsme uplatnili i při odvodnění jednotlivých bytových domů a společných veřejných ploch. Až na výjimky jsou tak budovy doplněny retenčními jímkami s přečerpáváním pro zálivku společných prostor. Přepad z těchto těles je pak napojen na venkovní rozvody – zatravněná retenční koryta se systémem trubních přepadů vedou do velkoplošných prolehů, otevřených mělkých příkopů se vsakovací funkcí a teprve následně doputuje zbytek vody do centrálního zasakovacího prostoru a odtud přepadem až do říčky Rokytky.

Revitalizace se dočkala i samotná Rokytka, jež dotváří přírodní ráz místa - její koryto bylo rozšířeno, tok zpomalen a vybudovali jsme nivy a meandry, které lépe zadržují vodu.

Popsané kroky dokazují, že i bytová výstavba může být vedena s důrazem na kvalitu životního prostředí a přispívat k udržitelnému hospodaření s vodou.

Petr Altmann, projektový manažer YIT