Základní informace


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017 do 16.00 hod.

 

9. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

Téma soutěžní přehlídky

Periferie

Periferie uvnitř i na okraji

(...disfunkční města a obce, opuštěná místa dopravních koridorů, místa na rozhraní)

 

Lokality partnerských měst doporučené ke zpracování:

Brno

1.    Lokalita na Červeném kopci – východní svah, konkrétně pás území od ulice Jihlavská, kde stojí opuštěná policejní škola přes různé skládky, zahrádky a autoservisy až po zanedbané škvárové hřiště, které končí na ulici Vinohrady. Tato lokalita je součástí projektu, na kterém město pracuje, a to až do května 2018. Mapový podklad - orientační vymezení lokality. Více

2.    Lokalita Západní brána – cca 9 ha rozlehlý pozemek, který je ohraničen ulicemi Jihlavská, Osová a Labská. Tato lokalita je součástí projektu, na kterém město pracuje, a to až do května 2018 – více. V tuto chvíli nevyužívaná plocha (vyjma nelegálního parkoviště a vrakoviště) plná náletových dřevin, kde ale v jejím středu bude cca v roce 2020 postavena tramvajové zastávka (výstup z plánovaného tunelu) v rámci prodloužení tramvajové trati do kampusu MU. Více k tomu zdeMapový podklad - orientační vymezení lokality.

3.    Jižní část území sídliště Líšeň – konkrétně oblast při ulici Holzova, kde má končit plánovaná znovuzprovozněná tramvajová trať ze Stránské skály, což je strategický projekt města. Mapový podklad - orientační vymezení lokality. Více

4.    Brněnská přehrada – konkrétně chaoticky využívaný a velmi frekventovaný pás území, který začíná na křižovatce ulic Obvodová a Přístavní a pokračuje až k samotnému přístavišti lodí DPMB. Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

Mapové vymezení lokalit není zcela striktní, ale spíše orientační.

Kontakt pro další upřesňující materiály: Mgr. Jan Holeček, vedoucí Oddělení tvorby strategie a regionální spolupráce, Kancelář strategie města Brna, tel.: 542 172 215, holecek.jan@brno.cz

 

Liberec

1.    Oblast mezi hlavním vlakovým nádražím a ulicí Hanychovskou – jedná se o rozsáhlé území. V minulosti tato oblast sloužila hlavně k výrobě. Byly zde podniky SEBA, GALVAUNION, výroba látek LICOLOR, pneuservis OBNOVA, garáže Požárního sboru drah atd. Více

2.    Lokalita autobusového nádraží – jedná se o pohledově a významově velmi exponované území městského bloku, jehož součástí je stávající autobusové nádraží, budova bývalého Skloexportu, objekt magistrátu Liberce (bývalý Uran), městský dům určený k demolici, domy soukromých vlastníků a dva malé „parčíky“. Více

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Petr Kincl, vedoucí Oddělení urbanismu a architektury, Odbor hlavního architekta, Statutární město Liberec, tel.: 485 243 535, kincl.petr@magistrat.liberec.cz

 

Ostrava

1. Přestupní uzel Černý potok  jedná se o prostranství v okolí stávající tramvajové smyčky (zastávka Hlučínská) v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Lokalita má sloužit v budoucnu jako dopravní přestupní uzel se záchytným parkovištěm. Návrh řešení musí zohlednit požadavek ÚPO na prodloužení vlakotramvajové trasy směrem na Hlučín a pozemní komunikace Slovenská podél dálnice D1. Návrh řešení bude spočívat zejména v návrhu dopravního řešení s nezbytnými doplňkovými stavbami.

Řešené území je plochou v zastavěné části města, která je tvořena dle ÚPO plochami pozemních komunikací, plochami ostatní dopravy a plochami lehkého průmyslu.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

2. Jižní svahy – Svinov – jedná se o území nazývané Jižní svahy, které se nachází v městské části Svinov. Území je navržené ÚPO jako zastavitelná plocha pro bydlení, která je obklopena stávající zástavbou rodinných a bytových domů.

Lokalita je územním plánem určena pro bydlení. Návrh řešení formou územní studie bude řešit prostorové uspořádání lokality včetně vyřešení dopravní problematiky, citlivého napojení na okolní zástavbu, s respektováním stávajících územních limitů.

Řešené území je plochou zastavitelnou, která je tvořena dle ÚPO plochami B112 - plocha bydlení v bytových domech a plochou B113 - plocha pro bydlení v rodinných domech.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

3. Přírodní koupaliště Poruba – jedná se o areál přírodního koupaliště na jihozápadním okraji městského obvodu Poruba.

Areál slouží pro Ostravany k trávení volného času. Je potřeba jej doplnit o kapacitní parkoviště a další doplňkové stavby, které by zkvalitnily trávení volného času. Navázat na stávající dopravu a vyřešit prostorové uspořádání okolních navazujících ploch.

Řešené území je částečně v ploše zastavěné a je tvořeno dle ÚPO plochami volného času, plochami pozemních komunikací, plochami bydlení a ochrannou zelení.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

4. Rozvojová plocha Výškovice – jedná se o rozvojovou plochu na jižním okraji města, v prostoru za stávající tramvajovou smyčkou na ul. Výškovické. Území se nachází na dvou kat. územích Výškovice u Ostravy a Stará Bělá.

Lokalita je určena pro rozvoj bydlení a pro zřízení nového hřbitova. Návrh prostorového řešení nové zástavby a hřbitova (zpracování formou územní studie) by měl zohlednit navrženou dopravní koncepci a stávající zástavbu v navazujícím území.

Řešené území je tvořeno částečně plochou zastavěnou a částečně plochou zastavitelnou s navazujícími plochami rezerv. Dle ÚPO se jedná o plochy bydlení v bytových domech, plochy pozemních komunikací, plochy hřbitovů, krajinné zeleně a lesů.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

5. Přestupní uzel Dubina – jedná se o plochu na jižním okraji města, v prostoru kolem stávající tramvajové smyčky na ul. Horní a ul. Krmelínskou. Území se nachází na třech kat. územích Dubina u Ostravy, Stará Bělá a Nová Bělá.

Plocha u smyčky slouží jako dopravní přestupní uzel. ÚPO navrhuje v tomto prostoru křižovatku ulic Horní a Plzeňská s návaznou pozemní komunikací Nová Krmelínská, která zajišťuje propojení ulic Plzeňská a Místecká, včetně dopravního připojení nového Integrovaného výjezdového centra. Hlavní problematika tohoto území je návrh dopravního řešení s prověřením trasování ulice Nové Krmelínské s minimálním zásahem do zemědělských ploch.

Řešené území je tvořeno částečně plochou zastavěnou a částečně plochou zastavitelnou. Dle ÚPO se jedná zejména o plochy bydlení v bytových domech, plochy pozemních komunikací a plochy občanského vybavení.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

6. Rozvojová plocha LP Stará Bělá – jedná se o plochu na jižním okraji města, v prostoru za stávající tramvajovou smyčkou u Hypermarketu Albert a dál podél ul. Plzeňské.

Do budoucnosti je plocha určena pro rozvoj lehkého průmyslu. Územní studie může přinést poznatky i co do změny možného využití řešené lokality a to ve vztahu k okolní zástavbě. Návrh řešení bude respektovat koncepci dopravního řešení uvedeného v ÚPO včetně regulativů.

Řešené území je tvořeno částečně plochou zastavitelnou. Dle ÚPO se jedná o plochu lehkého průmyslu, plochu pozemních komunikací a plochu krajinné zeleně.

Mapový podklad - orientační vymezení lokality.

Kontakt pro další upřesňující materiály: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrát města Ostravy, tel.: 599 443 495, cvltavsky@ostrava.cz

 

Veškerá výše uvedená grafická data jsou zapůjčena účastníkům soutěže Young Architect Award 2017 pouze pro zpracování výše uvedených vybraných témat v rámci soutěže. Data nesmí být poskytována třetím osobám, prodávána a žádným způsobem zneužívána.

 

Soutěžní kategorie

Ideové studie (zahrnuje i realizace)

Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

 

Jednokolová soutěžní přehlídka

Přihláška do soutěžní přehlídky:

  • on-line přihláška zde
  • zaplacení poplatku 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce 

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Částka je určena na výrobu výstavních panelů (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

 

Obsah soutěžní práce (dodání přes formulář on-line přihlášky, el. úschovnu, e-mailem, na CD či DVD):

 

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti

  • výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
  • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
  • přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost,
  • novátorství a originalita práce.

 

Účastníci soutěže

Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Termíny

28. 2. 2017               vyhlášení 9. ročníku soutěže Young Architect Award

5. 5. 2017                 lhůta pro zaslání písemných dotazů

19. 5. 2017               lhůta k zodpovězení dotazů

30. 6. 2017               uzávěrka přihlášek do 16 hod.

21. 7. - 11. 9. 2017  hlasování veřejnosti

31. 8. 2017               jednání odborné poroty

21. 9. 2017               slavnostní vyhlášení výsledků, Praha

9/2017 - 4/2018      putovní výstava