Soutěžní podmínky


10. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

YOUNG ARCHITECT AWARD 2018 

 

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

1.1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky

Název: ABF, a.s.

Adresa: Beranových 667, Praha 9 – Letňany, 199 00

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel

Tel./fax: +420 225 291 111/+420 225 291 197

E-mail: sekretariat@abf.cz

IČ: 63080575

DIČ: CZ63080575

 

Korespondenční adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00

 

1.2. Sekretář soutěžní přehlídky

Jméno: Kristýna Čejková

Adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Tel.: +420 225 291 196

E-mail: cejkova@abf.cz

 

1.3. Přezkušovatel soutěžních prací

Jméno: Kristýna Čejková

Adresa: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00

Tel.: +420 225 291 196

E-mail: cejkova@abf.cz

 

2. PŘEDMĚT, ÚČEL A TÉMA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

2.1. Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

 

2.2. Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

2.3. Téma soutěžní přehlídky

Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa

 

3. DRUH SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ

 

3.1. Druh soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka.

 

3.2. Soutěžní kategorie

Ideové studie (zahrnuje i realizace)

 

3.3. Způsob vyhlášení soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka bude vyhlášena prostřednictvím odborných médií, na internetových stránkách vyhlašovatele www.abf.cz a soutěže www.yaa.cz.

 

3.4. Náležitosti oznámení výsledků soutěžní přehlídky

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejlepších soutěžních prací soutěžní přehlídky zveřejněním na webových stránkách soutěže www.yaa.cz, o čemž bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem. Výsledek zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěžní přehlídku samu.

 

3.5. Jazyk soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

4.1. Podmínky účasti v soutěžní přehlídce pro studenty a mladé architekty

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 

V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením člena poroty, ten se zdrží hlasování při hodnocení této práce. Tato skutečnost bude uvedena v protokolu o průběhu soutěžní přehlídky.

 

Soutěžící nesmí být členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty nebo přezkušovatelem soutěžních prací této soutěžní přehlídky.

 

Zároveň nesmí být manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky řádných členů nebo náhradníků poroty a těch, co se účastnili přípravy podmínek.

 

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY

 

5.1. Vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podmínky v českém jazyce je možné stáhnout na stránkách vyhlašovatele www.yaa.cz.

 

6. POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍ PRÁCE, JEJICH OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA

 

6.1. Přihláška do soutěžní přehlídky

6.1.1. Přihláška do soutěžní přehlídky pro studenty architektury, architekty a autodidakty do 33 let – on-line přihláška na stránkách soutěže www.yaa.cz.

6.1.2. Čestné prohlášení o autorských právech k přihlášené práci – je součástí on-line přihlášky.

6.1.3. Zaplacení poplatku

ve výši 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Částka je určena na výrobu výstavních panelů (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

 

6.2. Obsah soutěžní práce – v digitální formě (přes el. úschovnu, e-mailem, na CD či DVD nebo přes formulář on-line přihlášky)

6.2.1. Textová dokumentace

Krátká anotace obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc, v českém, případně slovenském jazyce.

 

6.2.2. Obrazová dokumentace

4-6 ks obrazové dokumentace očíslované dle pořadí důležitosti pro zveřejnění v elektronickém katalogu soutěže, na webu soutěže (první 2 obrázky) pro hlasování veřejnosti a pro případnou prezentaci díla mediálními partnery soutěže, lze přiložit i video:

a) ve formátu JPG, tisková kvalita (min. rozlišení při kratší straně 1063 px, tedy rozlišení 300 DPI)

b) ve formátu JPG, kvalita pro web

c) video, bude-li připojeno, v některém z formátů: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM 

 

6.2.3. 1 panel - grafické uspořádání dle nadefinovaného vzorového panelu (ke stažení na www.yaa.cz) ve formátu tiskového PDF, B1, dodržet formát CMYK.

Obsah panelu: název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh, situace, půdorysy, řezy, pohledy, vizualizace v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka.

 

6.3. Soutěžní práce

Soutěžní práce se stává majetkem vyhlašovatele za účelem publicity a prezentace soutěžní přehlídky.

 

7. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

7.1. Přípustné způsoby předání soutěžních prací

7.1.1. Soutěžní práce lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 08.00 hod. až 16.30 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 08.00 hod. do 16.00 hod. či zaslat e-mailem sekretáři soutěžní přehlídky (viz 1.2.). Podklady lze dodat také přes formulář on-line přihlášky na webu soutěže.

7.1.2. V případě odeslání soutěžní práce poštou musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den a hodinu určenou pro odevzdání (viz 11.4.). Odpovědnost za včasné doručení soutěžní práce nese soutěžící.

 

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

8.1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní práce hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 • výběr tématu práce,
 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • přínos pro společenský život a rozvoj místa,
 • originalita návrhu.

 

8.2. Důvody pro vyloučení ze soutěžní přehlídky

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nebyly doručeny v požadovaném termínu a rozsahu (viz 6.2.).

 

9. POROTA

 

9.1. Členové poroty

9.1.1. Řádní členové poroty

Nezávislí:

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., KRUH, předsedkyně poroty          

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., ellement architects

Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti

 

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

9.1.2. Náhradníci poroty

Ing. arch. Hana Maršíková, ellement architects s.r.o.

Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Atelier M1 architekti s.r.o.

 

10. CENA

 

10.1. Ceny

 • Hlavní cena: Titul CEMEX Young Architect Award 2017 ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+

 • Cena CEMEX
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Podrobný popis jednotlivých cen na www.yaa.cz.

 

10.2. Podmínky pro případné rozhodnutí o navýšení, jiném rozdělení, popřípadě neudělení některých cen

Porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky. Případně mohou být ceny navýšeny o dary sponzorů či partnerů.

 

10.3. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěžní přehlídce

10.3.1. Ceny udělené v soutěžní přehlídce fyzickým osobám a přesahující částku 10.000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o aktuální daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

10.3.2. Ceny udělené v soutěžní přehlídce právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.3.3. Termín vyplacení cen: do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky.

 

11. ZÁKLADNÍ TERMÍNY

 

11.1. Datum ustavující schůze poroty

Datum ustavující schůze poroty: 25. 10. 2017 

 

11.2. Datum vyhlášení soutěžní přehlídky

Datum vyhlášení soutěžní přehlídky: 15. 1. 2018 

 

11.3. Dotazy

Dotazy je možno zasílat sekretáři soutěžní přehlídky písemně (e-mailem či poštou) do: 4. 5. 2018 

Lhůta k zodpovězení dotazů: 18. 5. 2018

 

11.4. Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou a termín zaplacení poplatku do: 29. 6. 2018 do 16 hod.

 

11.5. Datum konání hodnotícího zasedání poroty

Datum hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 1. týden v září 2018. 

 

11.6. Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací a lhůta ke zpřístupnění prací soutěžícím k nahlédnutí

Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací se stanovuje na 10. 9. 2018.

 

11.7. Lhůta k proplacení cen

Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 30 dnů od konečného rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výsledcích všem soutěžícím rozesláním protokolu (14.4.) (v českém a anglickém jazyce) o průběhu soutěžní přehlídky e-mailem ihned po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže.

 

11.8. Veřejné vystavení soutěžních prací

Nedílnou součástí soutěže je putovní výstava soutěžních prací ve formě panelů (zadání panelů viz bod 6.2.) pořádaná ve spolupráci s vysokými školami a univerzitami v ČR, kde lze studovat obor architektura, a ve spolupráci se statutárními městy, kde tyto fakulty sídlí.

 

12. ŘEŠENÍ ROZPORŮ, NÁMITKY

 

Každý soutěžící může do 15 dnů ode dne doručení Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky podat vyhlašovateli soutěžní přehlídky zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.

 

13. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

13.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele soutěžních prací a porotců s podmínkami soutěžní přehlídky

Svou účastí v soutěžní přehlídce potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěžní přehlídky, přezkušovatel, porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěžní přehlídky, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

 

13.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžní přehlídky

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

 

14. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

14.1. Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních prací si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní práce publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

 

14.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěžní přehlídky

Soutěžní práce se stávají majetkem vyhlašovatele soutěžní přehlídky (viz bod 6.3.). Autoři udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěžní přehlídky. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. CD (DVD) budou po ukončení výstavy vráceny autorům pouze na vyžádání.

 

14.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních prací

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních prací v rámci propagace soutěžní přehlídky a jejích výsledků. 

 

14.4. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky

14.4.1. Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěžní přehlídky, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a osoba zapisující.

14.4.2. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky obsahuje zejména zápisy z jednání poroty, seznam všech posuzovaných soutěžních prací, rozhodnutí o výsledcích, rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

14.4.3. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky spolu s rozhodnutím o výsledcích bude vystaven na webových stránkách soutěže www.yaa.cz následující den po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen. Vyhlašovatel o této skutečnosti bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem a zároveň kopii protokolu zašle na vědomí České komoře architektů.

 

15. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty konané dne 25. 10. 2017 v Praze.

Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 25. 10. 2017 v Praze.